HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MR. NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BE GROUP

MR. TRẦN HOÀI ĐỨC
GIÁM ĐỐC CHIẾN LƯỢC – ĐỒNG SÁNG LẬP BE GROUP

MR. NGUYỄN THẾ XÔ
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH – ĐỒNG SÁNG LẬP BE GROUP